Настройки
Настройки шрифта
Arial
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Межбуквенное расстояние
Стандартное
Увеличенное
Большое
Цветовая схема
Черным
по белому
Белым
по черному

Управляющий деламиМарчук Игорь Викторович


телефон: (+375 162) 20-56-29

осуществляет руководство административно-хозяйственной деятельностью райисполкома.

Курирует вопросы:

 • контроля за выполнением ежегодного плана работы райисполкома;
 • координации работы аппарата, структурных подразделений райисполкома, сельских исполнительных комитетов по вопросам соблюдения Регламента райисполкома и Правил внутреннего трудового распорядка;
 • финансово-хозяйственной деятельности райисполкома;
 • состояния делопроизводства, правового обеспечения, контроля исполнения документов, работы с обращениями и заявлениями граждан и юридических лиц в райисполкоме, сельских исполнительных комитетах;
 • координация работы структурных подразделений райисполкома по вопросам обеспечения режима секретности и ведения секретного делопроизводства;
 • организация и координация работы по защите персональных данных;
 • информатизации и оказания электронных услуг;
 • подготовки и проведения заседаний райисполкома, аппаратных совещаний у председателя райисполкома;
 • организации приема граждан в райисполкоме;
 • координации деятельности по вопросам функционирования службы «одно окно»;
 • содержания и охраны зданий райисполкома;
 • организационно-хозяйственного обеспечения приема делегаций (иностранных, правительственных и иных органов государственной власти и управления);
 • транспортного обслуживания аппарата райисполкома.


Осуществляет координацию деятельности

 • государственного учреждения «Брестский районный архив».


Возглавляет:

 • административную комиссию;
 • комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению работников аппарата райисполкома и Брестского районного Совета депутатов;
 • комиссию по аттестации управляющих делами и специалистов сельисполкомов;
 • комиссию по присвоению квалификационных категорий  служащим, осуществляющим обеспечение деятельности и техническое обслуживание райисполкома;
 • экспертную комиссию.


Осуществляет взаимодействие с:

 • нотариальной конторой Брестского района;
 • государственным учреждением «Брестский государственный областной архив».


Осуществляет руководство деятельностью:

 • отдела юридического и  по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома;
 • группы бухгалтерского учета и отчетности райисполкома;
 • отдела загса райисполкома;
 • отделения по обеспечению деятельности и техническому обслуживанию райисполкома;
 • службы «одно окно».


 

 

Марчук Ігар Віктаравіч


тэлефон: (+375 162) 20-56-29 

ажыццяўляе кіраўніцтва   адміністрацыйна-гаспадарчай дзейнасцю райвыканкама.


Курыруе пытанні:

 • кантролю за выкананнем штогадовага плана работы райвыканкама;
 • каардынацыі працы апарата, структурных падраздяленняў райвыканкама, сельскіх выканаўчых камітэтаў па пытаннях выканання Рэгламенту райвыканкама і правілаў унутранага працоўнага распарадку;
 • фінансава-гаспадарчай дзейнасці райвыканкама;
 • стану справаводства, прававога забеспячэння, кантролю выканання дакументаў, працы са зваротамі і заявамі грамадзян і юрыдычных асоб у райвыканкаме, сельскіх выканаўчых камітэтах;
 • каардынацыя працы структурных падраздяленняў райвыканкама па пытаннях забяспечання рэжыму сакрэтнасці і вядзення сакрэтнага справаводства;
 • арганізацыі і каардынацыі працы па абароне персанальных дадзеных;
 • інфарматызацыі і аказання электронных паслуг;
 • падрыхтоўкі і правядзення пасяджэнняў райвыканкама, апаратных нарад у старшыні райвыканкама;
 • арганізацыі прыёму грамадзян у райвыканкаме;
 • каардынацыі дзейнасці па пытаннях функцыянавання службы "адно акно";
 • абслугоўвання і аховы будынкаў райвыканкама;
 • арганізацыйна-гаспадарчага забеспячэння прыёму дэлегацый (замежных, урадавых і іншых органаў дзяржаўнай улады і кіравання);
 • транспартнага абслугоўвання апарата райвыканкама.

Ажыццяўляе каардынацыю дзейнасці

 • дзяржаўнай установы "Брэсцкі раённы архіў".

Узначальвае:

 • адміністратыўную камісію;
 • камісію па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні работнікаў апарата райвыканкама і Брэсцкага раённага Савета дэпутатаў;
 • камісію па атэстацыі кіраўнікоў спраў і спецыялістаў сельвыканкамаў;
 • камісію па прысваенні кваліфікацыйных катэгорый служачым, якія ажыццяўляюць забеспячэнне дзейнасці і тэхнічнае абслугоўванне райвыканкама;
 • экспертную камісію.

Ажыццяўляе ўзаемадзеянне з:

 • натарыяльнай канторай Брэсцкага раёна;
 • дзяржаўнай установай "Брэсцкі дзяржаўны абласны архіў".

Ажыццяўляе кіраўніцтва дзейнасцю:

 • аддзела юрыдычнага і па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб райвыканкама;
 • групы бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці райвыканкама;
 • аддзела загса райвыканкама;
 • аддзялення па забеспячэнні дзейнасці і тэхнічным абслугоўванні райвыканкама;
 • службы "адно акно".