Брестский районный исполнительный комитет

Брестский районный исполнительный комитет
burger
Главная // Руководство // Представительная власть // Брестский районный Совет депутатов

РУКОВОДСТВО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

10/09/2018 12:17

ХВАТИК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Председатель районного Совета депутатов


Председатель районного Совета депутатов Хватик Владимир Михайлович в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством:

 • возглавляет Совет, руководит его работой, обеспечивает взаимодействие с райисполкомом;
 • представляет Совет во взаимоотношениях с другими государственными органами, иными организациями и гражданами;
 • созывает сессии Совета, организует работу по подготовке сессий Совета, ведет заседания Совета;
 • организует контроль за выполнением решений Совета;
 • подписывает решения, протоколы заседаний Совета, издает распоряжения;
 •  организует рассмотрение запросов депутатов Совета;
 • организует работу Совета по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, осуществлению административных процедур;
 • осуществляет личный прием граждан и представителей юридических лиц; возглавляет президиум Совета, организует работу по подготовке его заседаний, ведет заседания, подписывает решения, протоколы заседаний президиума Совета;
 • докладывает Совету о состоянии дел на территории района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции, представляет сессии Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год отчеты о своей деятельности, а также информирует граждан о состоянии дел на территории района.

Прием граждан и юридических лиц: по адресу: г.Брест, ул.В.Хоружей, 2 каб. № 3

Предварительная запись по тел. 21 19 38

Заместитель председателя Брестского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва: Черепенько Виталий Валерьевич

Контактный телефон: 21 41 77

Прием граждан и юридических лиц: каждая 4-я среда месяца по адресу г.Брест, ул.В.Хоружей, 2, 3-й этаж, каб. № 43/1

Главный специалист районного Совета депутатов Леонова Ирина Сергеевна, контактный тел.(факс): 21 19 38

e-mail: sovdep_brestrayon@brest-region.by


ХВАЦІК УЛАДЗІМІР МІХАЙЛАВІЧ

Старшыня раённага Савета дэпутатаў


Старшыня раённага Савета дэпутатаў Хвацік Уладзімір Міхайлавіч у межах сваёй кампетэнцыі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам:

 • узначальвае Савет, кіруе яго працай, забяспечвае ўзаемадзеянне з райвыканкамам;
 • прадстаўляе Савет ва ўзаемаадносінах з іншымі дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі і грамадзянамі;
 • склікае сесіі Савета, арганізоўвае працу па падрыхтоўцы сесій Савета, вядзе пасяджэнні Савета;
 • арганізуе кантроль за выкананнем рашэнняў Савета;
 • падпісвае рашэнні, пратаколы пасяджэнняў Савета, выдае распараджэнні;
 • арганізоўвае разгляд запытаў дэпутатаў Савета;
 • арганізуе працу Савета па разглядзе зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур;
 • ажыццяўляе асабісты прыём грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб; узначальвае Прэзідыум Савета, арганізуе працу па падрыхтоўцы яго пасяджэнняў, вядзе пасяджэнні, падпісвае рашэнні, пратаколы пасяджэнняў Прэзідыума Савета;
 • дакладвае Савету аб стане спраў на тэрыторыі раёна і па іншых пытаннях, аднесеных да яго кампетэнцыі, уяўляе сесіі Савета па меры неабходнасці, але не радзей аднаго разу ў год справаздачы аб сваёй дзейнасці, а таксама інфармуе грамадзян аб стане спраў на тэрыторыі раёна.


Прыём грамадзян і юрыдычных асоб: па адрасу: г.Брэст, вул. В. Харужэй, 2 каб. № 3

Папярэдні запіс па тэл. 21 19 38

Намеснік старшыні Брэсцкага раённага Савета дэпутатаў дваццаць восьмага склікання: Чарапенька Віталь Валер'евіч

Кантактны тэлефон: 21 41 77

Прыём грамадзян і юрыдычных асоб: кожная 4-я серада месяца па адрасе г. Брэст, вул. В. Харужэй, 2, 3-і паверх, каб № 43/1

Галоўны спецыяліст раённага Савета дэпутатаў: Лявонава Ірына Сяргееўна, кантактны тэл. (факс) 21 19 38

e-mail: sovdep_brestrayon@brest-region.by


К списку новостей

Интернет-ресурсы

Полезные ссылки